Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Rozsah činnosti Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme předevšímv diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění. Takovouto péči zabezpečuje ústav na 50 akutních lůžkách. Všech 50 lůžek je zařazeno mezi akutní lůžka oboru revmatologie. Smlouvu o poskytování zdrav. péče máme uzavřenu se všemi ZP na území celé ČR. Na lůžkovém oddělení ústavu jsou hospitalizováni pacienti z celého území České republiky. Pacienti jsou na lůžkové oddělení přijímáni na základě doporučení odborných lékařů - ambulantních specialistů nebo dalších odborných oddělení nemocnic. Jedná se o vyšetřování situací nediagnostikovatelných na nižších stupních zdrav. zařízení (složité situace autoimunitních revmatických onemocnění), které nelze ambulantně zvládnout, léčbu silně aktivní revmatoidní artritídy, refrakterní na jinou léčbu, zahajování kombinované léčby DMARDs aplikace diferentních, rizikových léčebných postupů - megadávky kortikoidů, pulzní terapie kortikoidy, pulzní terapie cytostatiky, vysoké dávky cytostatik a imunosupresiv, terapie těžkých, často kritických forem a stadií revmatických nemocí (systémový lupus erytematodes, dermatomyositidy, polymyositidy, systémové sklerózy, vaskulitidy) příprava pacientů ke krajním terapeutickým postupům (radioeliminace kostní dřeně, k transplantaci kostní dřeně), aplikace nákladných léčebných postupů jako ultimum refugium v kritických stavech (vysoké dávky imunoglobulinů), léčení a ošetřování kritických a často fatálních komplikací zánětlivých revmatických nemocí, provázených selhávaním vitálních funkcí (lupus-nefritídy, perikarditídy, lupusová a vaskulitická poškození mozku ap.)určování a příprava rozsáhlých revmatochirurgických zákroků a navázání stabilizující léčby po jejich provedení příprava podkladů pro složité posudkové případy revmatických onemocnění a řešení foresních situací příprava a speciální léčba mladých pacientek se systémovým lupusem před zamýšlenou graviditou, během ní a příprava k porodu, stratifikace nemocných léčených dlouhodobě kortikoidy co do rizika osteoporózy a její prevence a léčby. Proto pracují v ústavu také další specialisté - imunolog, ortopéd, kardiolog, neurolog, rentgenolog, čelistní chirurg a lékař specialista FBLR, kteří zabezpečují příslušná odborná vyšetření pacientů a pracují v celém odborném týmu společně s internisty a revmatology. Kromě toho má ústav také uzavřeny dohody a smlouvy s odbornými pracovišti (klinikami, ústavy), kde jsou v případě potřeby pacienti přednostně vyšetřeni - např. nefrologie, dermatologie, neurologie (CT), pneumologie, hematologie, gynekologie a porodnice ap. Pro posílení diagnostických metod byli dva lékaři ústavu speciálně vyškoleni v kapilaroskopii a ústav je vybaven zařízením k jejímu provádění. Jeden z lékařů byl odborně zaškolen na klinice nukleární medicíny a provádí radionuklidovou synovektomii. V ústavu je k dispozici zákrokový sálek, kde jsou prováděny m.j. diagnostické a léčebné kloubní punkce, injekční intraartikulární léčba ap.S velkou pozorností byly budovány jednotlivé složky komplementu. Dnes je v ústavu k dispozici oddělení zobrazovacích metod, které je vybaveno odpovídající technikou, kde kromě radiodiagnostických metod jsou prováděna vyšetření sonografická a denzitometrická. Klinické laboratoře, které zahrnují obory klinická biochemie, hematologie a imunologie, pokrývají běžné potřeby diagnostických vyšetření, ale i vyšetření speciální, v biochemii např. markery kostního metabolismu včetně vitaminu D, cytologické vyšetření kloubní tekutiny včetně krystalů (viz laboratorní příručka biochemie). V imunologických laboratořích se provádí komplexní diagnostika antinukleárních a anticytoplazmatických autoprotilátek (fluorescence, ENA, blot), CCP, MCV protilátek, revmatoidních faktorů, ACLA, ß2 GPI, PI, PS, Annexin V, Prothrombin protilátek, ANCA, GBM protilátek, vyšetření HLA B27, stanovení produkce interferonu testem QuantiFERON-TB Gold In Tube, diagnostika protilátek proti Borreliím, Chlamydiím, EBV a CMV, diagnostika DGP, TGA a AEA protilátek, izolace DNA, průtoková cytometrie k imunofenotypizaci buněčných subpopulací na analyzátoru CyAnADP. Imunologická laboratoř zajišťuje také služby referenční laboratoře SEKK (Systém externí kontroly kvality) pro revmatoidní faktory. Laboratorní vyšetřovací metody slouží k vyšetřování biologického materiálu od vlastních pacientů ústavu a vzorků biologického materiálu zasílaného ambulantními specialisty a z nemocnic z celé ČR (viz laboratorní příručka imunologie).

Unlimited slots left.

Perex: 

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.